Bài giảng E- learning - Nét đẹp đình Kiền Bái

Bài giảng E- learning - Nét đẹp đình Kiền Bái | Bài giảng E- learning - Nét đẹp đình Kiền Bái - Tả cảnh đẹp quê hương - Tập làm văn 5 

 

Bài giảng E- learning - Nét đẹp đình Kiền Bái - Tả cảnh đẹp quê hương - Tập làm văn 5

 

E- learning : Kien Bai Temple  -  Local Traditional  Education for Primary School

1. Trang bìa - Đến với Đình Kiền Bái - Welcome to Kien Bai  ancient Temple
2. Video Giới thiệu bài giảng  - Video for Introduction about E  - learning : Kien Bai  an accent Temple   in Vietnam - The Local Traditional Education for Primary Student
3. Nhiệm vụ trước khi học - Pre - Tasks for studying this Lecture
4. Mục tiêu cần đạt - Aims for this Lecture  to primary Students - Grade 4 and Grade 5
5. Em đã biết ? - What  you know that.
6. Bài tập 1: Phân biệt Đình - Chùa - Đền - Quiz 1st : How do you know about temple in Vietnam
7. Cách xác định vị trí đình Kiền Bái trên internet  - How to search Kien bai Temple on Google map .
8. Bài tập 2 : Vị trí Đình Kiền Bái  - Quiz 2nd : True and false about location of Kien Bai Temple
9. Khẳng định vị trí Đình Kiền Bái - Infomation about Kien Bai  Temple  - The ancient one in North Vietnam
10 . Đình Kiền Bái thờ ai? - The Custom of Ancestor Worship in Kien Bai Temple
11. Đọc : Truyền thuyết đình  Kiền  Bái - Reading Conperhension about legend Kien Bai Temple
12, Bài tập 3: Em biêt về đình Kiền Bái - Quiz 3rd: about legend Kien Bai Temple
13. Giá trị nghệ thuật và kiến trúc đình Kiền Bái - The famous  architecture and Sculpture of  Kien bai Temple
14.  Bài tập 4 : Em biết gì về Kiến trúc đình Kiền Bái? - Quiz 4th : How  do you know about Kien Bai Temple  architecture
15. Nghệ thuật điêu khắc đình Kiền Bái - the Famous    Kien bai Temple Sculpture
16. Đề tài điêu khắc đình Kiền Bái  - Contents of Kien bai Temple Sculpture
17. Bài tập 5: Em đã biết gì về điêu khắc đình Kiền Bái - Quiz 5th : How do you know about Kien bai Temple Sculpture
18, Lễ hội Đình Kiền Bái - Kien Bai Temple annual Traditional Festival
19. Phim về Lế hội đình Kiền Bái - Video about Kien Bai Temple annual Traditional Festival
20. Các nghi lễ hội đình Kiền Bái - Activities in Kien Bai Temple annual Traditional Festival
21. Em cần nhớ  các nghi lễ hội đình Kiền Bái - Activities in Kien Bai Temple annual Traditional Festival
22. Các bạn nhỏ đang nói đến tục lệ gì? - What subject are children talking to?
23. Giới thiệu tục lệ " Trình làng tuổi 50" - Collection  50 years old Kienbaiers Festival
24. Em cần nhớ  các  tục lệ diễn ra Hội đình làng  Kiền Bái - Summary about Activities in Kien Bai Temple annual Traditional Festival
25. Bài tập 6: Em đã biết gì về Lễ hội đình Kiền Bái - Quiz 6th : How do you know Kien Bai Temple annual Traditional Festival
26. Khẳng định Đình Kiền Bái Di tích lịc sử Quốc gia  - The National  Historic Places  Certificate for  Kien Bai Temple
27. Tổng kết bài học - Summary Lecture
28. Tư liệu tham khảo - Resource - References and materials for lecture.
29.  Trang cuối - The end & Thanks for watching

 

 

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top