Thông tư 30 sau một năm - Được và mất

Thông tư 30 sau một năm - Được và mất 1. Việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị trường (nêu cụ thể các công việc đã làm):

- Công tác tuyên truyền của BGH, GV các trường tiểu học đến cha mẹ học sinh về TT 30; tổng hợp ý kiến của cha mẹ học sinh.

 

Thông tư 30 sau một năm - Được và mất

1. Việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị trường (nêu cụ thể các công việc đã làm):

- Công tác tuyên truyền của BGH, GV các trường tiểu học đến cha mẹ học sinh về TT 30; tổng hợp ý kiến của cha mẹ học sinh.

- Việc tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn trong hội đồng sư phạm và tổ chuyên môn trong nhà trường để hiểu đúng về TT 30; việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong quá trình đánh giá học sinh theo Thông tư  30.

          - Việc tổ chức đánh giá thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo TT 30; những thuận lợi, khó khăn.

                    - Công tác khen thưởng học sinh theo TT 30; những thuận lợi, khó khăn.

2. Kiến nghị, đề xuất

_____________________________Source:vantieuhoc.com___________________

Top